Algemene voorwaarden – Obon design urnen

Artikel 1. Algemeen
1.1 Obon design urnen is onderdeel van Maessen plastics B.V.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de
activiteiten van Obon design urnen (hierna: Obon) zijn in overeenstemming met
de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling
geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden
afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt
afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
Overeenkomsten die ten behoeve van Obon worden bedongen, worden evenzeer bedongen
ten behoeve van door Obon ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van
een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig
wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Obon. Obon is
gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien
een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
Obon kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld
als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen
rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling dient te geschieden vooraf via bank, giro, remboursement of bij afhalen van het
product (zie contact voor adresgegevens).
5.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
5.3 De klant geeft Obon toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om
betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
5.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van
creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Obon.

Artikel 6. Levering
6.1 Obon streeft ernaar om bestellingen binnen 4 weken na ontvangst van de betaling af te
leveren in Nederland. Hiertoe is Obon echter niet verplicht.
6.2 De uiterste leveringstermijn is 8 weken na plaatsing van de bestelling,
behalve voor zover de vertraging niet aan Obon kan worden toegerekend.
6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om
andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk
dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant
heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
Obon zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.
6.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal
Obon zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich
brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending
zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Obon.
6.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen
de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en)
aan Obon verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 De koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke
rusten op de door Obon geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Obon garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken
op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
8.3 De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom
van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot
de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Obon, haar toeleveranciers
of andere rechthebbenden.

8.4 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van
wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in
dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van Obon, haar toeleveranciers of andere
rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9. Conformiteit
Obon staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en
niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10. Zichttermijn
10.1 De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten
aan de overeenkomst beantwoorden. Bij Obon kan de koper zijn product binnen
7 (zeven) werkdagen na ontvangst retourneren. De retourkosten zijn voor rekening
Van de koper.
10.2 Indien de koper gebruik maakt van retournering zal Obon het reeds betaalde bedrag
binnen 30 (dertig) dagen aan de klant terug betalen.
10.3 Uitgesloten van retournering zijn producten die beschadigd of incompleet zijn en
producten die door Obon zijn vervaardigd naar aanwijzing van de koper.

Artikel 11. Garantie
11.1. Obon garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke
gebreken dan ook.
11.2. De onder lid 1 genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken
zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper dit gebruik te tijde
van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft
gemaakt aan Obon.
11.3. De onder lid 1 genoemde garantie geldt gedurende een maximum periode van 12
maanden.
11.4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Obon de
zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan vervangen of zorgdragen voor herstel.
In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak
aan Obon te retourneren en de eigendom aan Obon te verschaffen.
11.5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek ontstaan is als
gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder
schriftelijke toestemming van Obon, koper of derden wijzigingen hebben
aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend
voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
11.6.Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van
kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af
aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van
de wet en de overeenkomst op afstand.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig
ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Obon, dan wel tussen
Obon en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en
Obon, is Obon niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of
grove schuld van Obon.

Artikel 13. Overmacht
Obon heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van
de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks
zonder dat Obon gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Monsters, modellen en voorbeelden
Indien door Obon een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed
slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding; de hoedanigheden van te leveren
zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.


Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben
over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail
contact op met Obon (zie contact).